PONTEVEDRA TEN UN PLAN

Logo SUPERA - Plan de reactivación económica

DESTACADOS

Subvencións de SUPERA 2021 para GASTOS CORRENTES

Axudas SUPERA 21 para modernización, mellora, adaptación e dixitalización do sector económico e comercial.

 • Contía global:  300.000 euros
 • Importe máximo subvencionable: A porcentaxe subvencionable poderá chegar ao 70% do custe da actuación ou proxecto até un máximo de 5.000 euros
 • Poderase anticipar o 100% da contía subvencionable
 • Beneficiarios
  • Pemes, sociedades cooperativas galegas, sociedades laborais, empresas de inserción e centros especiais de emprego (menores de 50 traballadores) cun volume de negocio anual inferior aos 10 millóns de euros.
  • Persoas emprendedoras de alta no réxime de autónomos ou outro réxime especial.
 • Prazo presentación de solicitudes: 30 días naturais dende o 30 de setembro de 2021.
 • Gastos de adaptación á normativa de prevención da covid-19: sinalización de seguridade e prevención, dispositivos de control de temperatura, máscaras protectoras individuais, máscaras para o persoal da empresa, luvas, vestiario, e calquera outro para a protección persoal que sexa adecuada á actividade que se desenvolve no negocio ou empresa.
 • Gastos derivados da adaptación ao comercio on line e á entrega ou envío a domicilio: material e envases para o transporte, gastos de xestión das plataformas de envío a domicilio, gastos de reparto e transporte, e outros gastos directamente relacionados co envío, transporte e entrega de produtos e mercadorías consecuencia do comercio on line, “delivery” e ou/ “take away”
 • Gastos de difusión e publicidade da actividade: deseño e produción de material publicitario e marketing, gastos de difusión e publicidade en medios de comunicación, folletos, carteis e outro material ou servizos empregados para a difusión da súa actividade.
 • Gastos de contratacións externas de servizos específicos realizados por profesionais: software de pagamento por uso, identidade corporativa, realización de estudos, proxectos ou traballos técnicos destinados á mellora da actividade.
 • Gastos de reparacións, mantemento e conservación de mobiliario, material, electrodomésticos, vehículos comerciais e demais equipamentos.
PONTEVEDRA SUPERA logo BRANCO
Concello de Pontevedra - logo BCO
Efecto PO2 - logo BCO